Obchodné podmienky

Skrátené obchodné podmienky

Plné znenie obchodných podmienok je k dispozícii na stiahnutie v prílohe pod textom.

Ponuka a jej akceptácia

DNS pripraví pre Partnera na základe jeho požiadavky ponuku DNS, na základe ktorej stanovia podmienky a rozsah dodávky produktov podľa svojej aktuálnej produktovej ponuky.

Partner je po obdržaní ponuky DNS povinný túto ponuku predpísaným spôsobom a najneskôr v lehote termínu platnosti ponuky ponuku DNS potvrdiť prostredníctvom e-mailovej správy bez zaručeného elektronického podpisu alebo elektronické značky a kvalifikovanej časovej pečiatky na e-mailovú adresu, z ktorej Partner ponuku dostal. V prípade, že ponuka DNS je v cudzej mene (EUR, USD) a Partner požaduje fakturáciu v tejto mene, je Partner povinný výslovne túto skutočnosť uviesť v akceptácii ponuky DNS. V prípade, že toto neuvedie, budú ceny uvedené v ponuke v cudzej mene přepočítane na korunové aktuálným kurzom ku dňu fakturácie (UniCredit Bank, devizy, prodej).

Dodávky

DNS dodá Partnerovi produkty uvedené v ponuke DNS výhradne na základe akceptovanej ponuky DNS.

DNS je plne závislá pri plnení dodacích termínov uvedených na jednotlivých ponukách DNS na dodávky zo strany výrobcov a iných dodávateľov. Z tohto dôvodu sú termíny dodania vedené ako predbežné. DNS vyvinie maximálne úsilie na splnenie termínu dodávky, avšak neručí za jeho dodržanie. Presný dátum dodania bude Partnerovi oznámený, a to minimálne jeden pracovný deň pred uskutočnením dodávky.

DNS má právo pozastaviť plnenie podľa akejkoľvek ponuky DNS z dôvodu neuhradených záväzkov voči DNS po termíne splatnosť popr. z dôvodu omeškania Partnera s plnením iných povinností. Tieto dôvody vždy DNS Partnerovi bezodkladne oznámia.

Platobné podmienky

V obchodnom styku s našou firmou je možné uplatniť nasledujúce platobné podmienky:

Platba na faktúru

Na základe vyžiadaných finančných dokladov pri registrácii Partnera posúdi finančné oddelenie DNS možnosť dodania produktov na základe faktúry s odloženou splatnosťou, určí lehotu splatnosti a určí maximálnu výšku vystavených a nezaplatených faktúr (ďalej iba „kreditný rámec“) a prípadné zaistenie záväzku Partnera, ktoré bude ze strany DNS požadované.

DNS má právo následne odobrať alebo znížiť kreditný rámec a stanovenú splatnosť z dôvodu neuhradených záväzkov voči DNS po termíne splatnosti alebo v prípade, keď dôjde k výraznej zmene podmienok na finančnom trhu alebo dôjde k zhoršeniu aktuálnej finančnej situácie u Partnera, prípadne nastane iná významná zmena na trhu.

Platba vopred (proforma faktura)

V prípade platby vopred Partner hradí kúpnu cenu produktov podľa ponuky DNS vrátane dane z pridanej hodnoty pred samotným dodaním produktov a to na základe DNS vystavenej zálohovej faktúry. Pri vybraných produktoch si DNS vyhradzuje právo požadovať úhradu kúpnej ceny pred objednaním produktov u samotného výrobcu alebo tretej osoby.

V prípade, že zálohová faktúra nebude uhradená v termíne splatnosti, ponuka DNS sa bez ďalšieho ruší, v takom prípade má právo DNS po partnerovi požadovať zmluvnú pokutu ako stornovací poplatok vo výške 5 % z ceny objednaných a neodobraných produktov, keď nárok na náhradu škody nie je dotknutý.

Faktúra alebo zálohová faktúra bude považovaná za zaplatenú vo chvíli, keď bude zodpovedajúca čiastka pripísaná na účet DNS. Všetky čiastky poukazované na účet DNS musia byť bez akýchkoľvek poplatkov a nákladov. Všetky náklady spojené s platbou jednotlivých faktúr hradí Partner.

Vlastnícke právo k tovaru je na Partnera prevedené až uhradením kúpnej ceny.

Záručná lehota

DNS nie je výrobcom produktov, preto v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi postupuje spoločnosť DNS Partnerovi záručné podmienky a záruky, ktoré poskytuje výrobca produktov spoločnosti DNS.

Iné záručné lehoty ako tie uvedené v predchádzajúcom odseku napr. na dodacích alebo záručných listoch nie sú pre DNS záväzné. DNS výslovne upozorňuje na možnosť dojednania predĺženia uvedenej štandardnej záručnej doby za odplatu. Toto predĺženie je nutné dojednať v rámci ponuky DNS.

Plné znenie obchodných podmienok je platné od 20. októbra 2021.