Zásady ochrany osobných údajov

Informácie na spracovanie osobných údajov

Spoločnosť DNS a.s., organizačná zložka Slovensko so sídlom Prievozská 6/A, 821 09, Bratislava, IČ 51265125 dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajov, ich opravu, či výmaz, ak sú udelené na základe Vami udeleného súhlasu. Pokia dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní.  V prípade akýchkoľvek dotazov a žiadostí týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na adrese sídla spoločnosti.

Zabezpečenie Vašich osobných dát

Spoločnosť DNS a.s., organizačná zložka Slovensko dbá na bezpečnosť osobných dát, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby Vaše dáta dostatečně chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K Vašim osobným údajom, ktoré sme od Vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a nepredávame jej bez Vášho súhlasu ďalším subjektom pre ďalšie spracovania, ak to nevyžaduje zákon alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

Právo na informácie

Vaším právom je požiadať spoločnosť DNS a.s., organizačná zložka Slovensko o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a pre aký účel o Vás spracovávame. Tieto informácie Vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadných situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺženie lehoty v mimoriadných prípadoch Vás budeme včas informovať. Pokial budete požadovať zdielanie informaácií, ktoré o Vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo Vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu Vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie k Vašej identifikácie, než Vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracováváme k Vašej osobe. Naším právom potom je odôvodnene zamietnúť požiadavky na informáce, ktré sú bezdôvodné, či se neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli obtiažne získateľné (typicky zo záložných systémov, archivácií apod.).

Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na základe vašej žiadosti môžu byť tieto dáta odovzdané inému správcovi.

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Keďže sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena Priezviska), budeme radi, ak nás informujete, že u Vás nastala nejaká zmena, aby sme Vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom.  Podanie informácie o zmene údajov je nevyhnutne nutné pre to, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť Správcu. S tým súvisí aj Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o Vás evidujeme. Pokial zistíte, že naše údaje už nejsú aktuálne, máte právo požadovať o ich opravu.

Námietky

Pokiaľ sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a Únie, máte právo vzniesť námietku a my následne preveríme oprávnenosť Vašej požiadavky. V okamihu podania námietky bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené, pokiaľ nebude overené, či je námietka oprávnená. Informujeme Vás, že Vašim právom je obrátiť sa taktiež s námietkou proti spracovaným osobným údajom na příslušný dozorový úrad na Ochranu Osobných Údajov na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov
Pplk. Sochora 27
170 00 Bratislava 7

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, v prípade, že sa domnievate, že takto evidované nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne a ďalej ak sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme pre účely ich spracovania.

Právo na výmaz

Pokiaľ ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad emailová adresa v rámci zasielaného newslettera), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe Vášho súhlasu, máme povinnosť vymazat. Právo na výmaz sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinností plnenia zmluvy, zákonných dôvodov, či oprávnených záujmov. Pokiaľ sú niektoré Vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plní funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, neni v našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky uskutočniteľné. Tieto dáta však nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžiť k ďalsím účelom spracovania.

Kam sa môžete obrátiť

So svojimi otázkami na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obracať na email GDPR@dns.cz alebo na sídlo našej spoločnosti:

DNS a.s., organizačná zložka Slovensko
Na Strži 1702/65
140 00
Praha 4 - Nusle

Webové stránky - súbory protokolov

Pokiaľ pristúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme, patria:

  • Vaša IP Adresa
  • Otváraná stránka nášho webu
  • Kód odpovede http
  • Identifikácia Vášho prehliadača

Tieto informácie spracovávame po dobu maximálne troch rokov.

Cookies